Choď na obsah Choď na menu
 


 

AKTUALITY

Výluka vlakov - OZNAM

Výluka vlakov Radvaň n/L_Koškovce.pdf

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Usmernenie hlavného hygienika SR.pdf

OZNAM - OPATRENIA obce Hrabovec nad Laborcom.pdf

odpovede_na_najcastejsie_otazky.docx

otázky na ktoré nevieme odpovedať.docx

Kam patria použite ruška_A4.pdf

Informácia o ochorení COVID-19.pdf

testovanie COVID -19 dňa 03.04.2021 oznam .docx

O Z N A M

Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov.pdf

 

SODB 2020-2021

SODB 2020-2021 tlačová správa.docx

SODB - tlačová správa_Presovsky_kraj.docx

Tlačová správa_vyhlasenie_FIN.docx

Tlačová správa_ESO_9.3.2021.pdf

2021-02-19-Plagát_SODB_.pdf

 

 

Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom v zmysle § 18a, ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 74/2020 zo dňa 24.06.2020

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Hrabovec nad Laborcom a určuje deň konania voľby na 14.08.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hrabovci nad Laborcom. Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra je určený na 8 hodín mesačne (0,0533 %) s nástupom do pracovného pomeru od 02.09.2020.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Náležitosti písomnej prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje  (email, telefón)
 • štruktúrovaný profesijný životopis, s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zák. č. 330/2007 o registri trestov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce

Termín na doručenie prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Hrabovec nad Laborcom prihlášky zasielajú alebo osobne doručujú najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 31.07.2020 do 12.00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou). Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Hrabovec nad Laborcom zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Obecný úrad Hrabovec nad Laborcom č. 156, 067 01 alebo osobne doručí na obecný úrad Hrabovec nad Laborcom v zalepenej obálke označenej

"Voľba hlavného kontrolóra Obce Hrabovec nad Laborcom - neotvárať"

Výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce .pdf

 

 

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zo Zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplňajú niektoré zákony nastala zmena v doplnení Občianského zákonníka (ďalej len OZ) v Obchodnom zákonníku a zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v paragrafe 47a v OZ vyplýva, že - Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa viaže na deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Povinnou osobou je obec a takisto obcou zriadené organizácie.

Ide najmä o :

 • zmluvy
 • objednávky
 • faktúry

 

Je potrebné zabezpečiť pri zverejňovaní anonymizáciu, ak sú údaje predmetom bankového, daňového, alebo obchodného tajomstva, alebo ak sú chranené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Povinne zverejňované zmluvy, dohody , objednávky a faktúry nájdete v rubrike POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE (v ľavej časti webstránky).

 

  

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

 

 

Fotoalbum

Archív 2016

17. 2. 2016
40
2

Nezaradené a ostatné

17. 2. 2016
127
7