Choď na obsah Choď na menu
 


NOVÁ STRÁNKA OBCE 

 www.hrabovecnadlaborcom.sk

 

VÝSLEDKY VOLIEB 2022

Uverejnenie výsledkov volieb_2022.pdf

ZOZNAM KANDITÁTOV

pre voľbu predsedu PSK, ktorí sa vzdali kandidatúry

Oznámenie o zániku kandidatúry PSK.pdf

 

ŠPECIÁLNA FORMA HLASOVANIA - VOĽBY 2022

(COVID 19)

Špeciálna forma hlasovania .pdf

 

A K T U A L I T Y

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom podľa § 8 ods. 3, písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e pre obce nachádzajúce sa v zóne pozorovania
v e t e r i n á r n e   o p a t r e n i a

na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty u jazveca lesného
Za ohnisko nákazy besnoty jazveca lesného sa vymedzuje katastrálne územie obce Jabloň.
Zóna pozorovania sa vymedzuje na tieto katastre obcí: Koškovce, Dedačov, Hankovce, Maškovce, Adidovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Vyšný Hrušov, Rovné, Zubné,
Nechválova Polianka, Papín, Nižná Jablonka, Rokytov p/Humennom, Zbojné, Zbudské Dlhé, Hrabovec n/Laborcom, Brestov n/Laborcom, Radvaň n/Laborcom, Zbudská
Belá, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Baškovce, Turcovce, Hrubov, Volica
Za týmto účelom sa nariaďuje:

 1. Zabezpečiť vyšetrenie nahlásených uhynutých a usmrtených zvierat počas trvania nákazy.
  Termín: v texte
  Zodpovedný: starosta obce
  SVL
 2. Počas trvania nákazy hlásiť prostredníctvom obce každý prípad expozície ľudí a zvierat,
  zmeny správania sa domácich zvierat, uhynutia voľne žijúcej zveri v ohnisku.
  Termín: v texte
  Zodpovedný: starosta obce, občania obce
 3. Vykonať ochrannú vakcináciu psov a mačiek starších ako 3 mesiace a iných vnímavých zvierat, ktoré doposiaľ neboli vakcinované proti besnote alebo od poslednej vakcinácie proti besnote uplynula doba účinnosti vakcinácie. Pred vykonaním vakcinácie u psov
  zabezpečiť označenie mikročípom.
  Termín: do 14.10.2022
  Zodpovední: starosta obce, majitelia zvierat, SVL

  Zakazuje sa:
 4. Počas trvania nákazy premiestňovanie a zhromažďovanie vnímavých druhov zvierat a voľný pohyb psov a mačiek.
  Termín: v texte
  Zodpovedný: starosta obce
  Tieto opatrenia na kontrolu nebezpečnej choroby Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom zruší
 5. po uplynutí pozorovacej doby, ak
  a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskytol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat,
  b) sa v ohnisku nenachádza žiadne vnímavé zviera,

  c) bola vykonaná záverečná dezinfekcia.
 6. Veterina.pdf

O Z N A M

Týmto Vám oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z_

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

                                     a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

          Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

                                                     Rozhodnutie_2022_209.pdf

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pdf

Počet obyvateľov obce Hrabovec nad Laborcom ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí: 502
Počet voličov: 429

Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_starosta.pdf

Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_poslanci.pdf

 

O Z N A M

Územný plán obce Hrabovec nad Laborcom - oznámenie o uverejnení na webovom sídle Ministerstva ŽP SR.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby-cesta.pdf

 

 

 

 

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zo Zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplňajú niektoré zákony nastala zmena v doplnení Občianského zákonníka (ďalej len OZ) v Obchodnom zákonníku a zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v paragrafe 47a v OZ vyplýva, že - Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa viaže na deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Povinnou osobou je obec a takisto obcou zriadené organizácie.

Ide najmä o :

 • zmluvy
 • objednávky
 • faktúry

 

Je potrebné zabezpečiť pri zverejňovaní anonymizáciu, ak sú údaje predmetom bankového, daňového, alebo obchodného tajomstva, alebo ak sú chranené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Povinne zverejňované zmluvy, dohody , objednávky a faktúry nájdete v rubrike POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE (v ľavej časti webstránky).

 

  

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

 

 

Fotoalbum

Archív 2016

17. 2. 2016
40
2

Nezaradené a ostatné

17. 2. 2016
127
7