Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy

Zmluva o dielo č. 01-2018 uzatvorená podľa§ 536 a násl. Zák. 51.pdf

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladan.pdf

Poistka - Firma-Ochrana.pdf

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasledného ustanovenia Obchodného zákonníka.pdf

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociál.pdf

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO1.pdf

Kúpna zmluva č. Z201818123_Z.pdf

Kúpna zmluva č. Z201818124_Z.pdf

Zmluva o grantovom účte.pdf

Zmluva o dielo - predmet zákazky s názvom Hrabovec nad Laborcom.pdf

Rozpočet stavby - kanalizácia, /príloha k zmluve/.pdf

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 01.2018 zo dňa 08.02.2018.pdf

Zmluva o úvere zo ŠFRB č. 700-116-2018.pdf

Zmluva o úvere zo ŠFRB č. 700-117-2018.pdf

Záložná zmluva č. 700-116-2018.pdf

Dohoda č.18-35-50J-54.pdf

Záložná zmluva č. 700-117-2018.pdf

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 61-001-18.pdf

Zmluva o termínovanom úvere č. 61-002-18.pdf

Zmluva č. 128524 08U01 o poskytnutí podpory z Environ.fondu.pdf

Zmluva č.0085-PRB.2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájom.pdf

Zmluva č.0086-PRB.2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie tech.pdf

Zmluva č. 362-2018-OK.pdf

Dodátok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130054(1).pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6-17 o vykonaní prác uzavetá podľa ustanov.§536 a násl. Obch,zák. č.513/1191.pdf

Zmluva o grantovom účte - Prima banka.pdf

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb-ochrana osobných .pdf

ZMLUVA O AUDITE ZA ROK 2017.pdf

Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. .pdf

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I31204.pdf