Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku reg.č.1411-2019-MODFSS.pdf

Zmluva o zbere,zvoze a uložení kom.odpadu na r.2019.pdf

Municipálny úver-Univerzál,Zmluva o úvere č. 61-001-17.Dodatok č.1.pdf

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanov. Obch.pdf

Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka č. 145-15-2019-.pdf

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 146-16-2019-IÚ na pozemok pod.pdf

Dodatok č.4 k Zmluve č. 20-000020945PO2009 o dodávke vody.pdf

Zmluva o bežnom účte .pdf

Zmluva o termínovanom úvere č. 061-011-19.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 132.2019, r.č. 8245-2.pdf

Dodatok č.I312041R34301D01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f.pdf

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ - odstránenie ha.pdf

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb č. 14.2019.pdf

Zmluva o dielo č. 1.2019.pdf

Zmluva o dielo č. 2.2019.pdf

BYTOVKA č.1   

Zmluva o pripojení-spoločné priestory.pdf

VSD Zmluva o pripojení byt č. 1.pdf                                                                                                                           Z

VSD Zmluva o pripojení byt č. 2.pdf

VSD Zmluva o pripojení byt č. 3.pdf

VSD Zmluva o pripojení byt č. 4.pdf

VSD Zmluva o pripojení byt č. 5.pdf

VSD Zmluva o pripojení byt č. 6.pdf

Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny-spoločné pri.pdf

Nájomná zmluva - Jakub Cichý, byt č. 1.pdf

Nájomná zmluva - Timotej Cichý, byt č. 2.pdf

Nájomná zmluva - Ing.J. Juhás- byt č. 3.pdf

Nájomná zmluva-Marcel Cichý - byt č. 4.pdf

Nájomná zmluva - Jozef Smetanka, byt č. 5.pdf

Nájomná zmluva - Štefan Šefčík, byt č. 6.pdf

Záložná zmluva č. 700-116-2018 uzavretá podľa ustanov. § 151.pdf

Záložná zmluva č. 700-117-2018 uzavreta podľa ust. §.151.pdf

BYTOVKA č.2

Zmluva o dielo na predmet zákazky s názvom -Novostavba bytového.pdf

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 s nsdl.zák.č.40-1964 Zb. Ob.pdf

Zmluva o úvere zo ŠFRB č. 700-152-2019.pdf

Zmluva o úvere zo ŠFRB č. 700-153-2019.pdf

Zmluva č. 0126-PRB-2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie náj.bytovpdf

Zmluva č. 0127-PRB-2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie tech.vybvenosti.pdf

Záložná zmluva č. 0085-PRB-2018-Z.pdf

Záložná zmluva č. 700-152-2019.pdf

Záložná zmluva č. 700-153-2019.pdf

ZMLUVA O AUDITE 2018,2019,2020,2021 (1).pdf

Kúpna zmluva Rím.kat.farnosť Zb.Dlhé a obec Hrabovec nad Laborc.pdf