Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

VZN-znešk. kom. odpadu-2016.pdf

VZN poplatky škola na r. 2016.pdf

VZN - školský obvod Koškovce, Hrabovec.pdf

VZN - umiestňovanie plagátov.pdf

VZN - určenie času predaja v obchode.pdf

VZN o dani z nehnuteľnosti 2017.pdf

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2017.pdf

VZN poplatky škola na r. 2017.pdf

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2018.pdf

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2018.pdf

VZN poplatky škola na rok 2018.pdf

VZN obce o prideľovaní bytov.pdf

VZN č. 1.2018 o držaní psov-.pdf

VZN č.2.2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2019.pdf

VZN poplatky škola na r. 2019 .pdf

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2020.pdf

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2021.pdf

VZN č. 1.2022 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce.pdf

VZN č. 2.2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci.pdf

VZN č. 3.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce..pdf

VZN č. 4.2022 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci.pdf

VZN č. 5.2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce..pdf

VZN č. 6.2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste .pdf